தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 24

அந்த பட்டாம் பூச்சி 
என்ன விலை 
வாங்கிக்கொள்கிறேன் 
அந்த ஏழு நாட்களுக்கு பின்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 23

ஏழு மலை ஏழு கடல் 
தாண்டி வாழ்ந்தாலும் 
தீர்வதே இல்லை 
காதல் பசி

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 22

உளிகள் சத்தமிட்டு போதும் 
விழிகள் திறக்காது 
சிலையாகவே நிற்கிறாள் 
கலியுக கண்ணகி

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 21

ஊஞ்சல் ஆடிய 
பாதங்கள்
ஒய்வெடுக்கிறது
மரத்தடி நிழலில்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 20

நீ மனதால் அடித்த அடியே 
மரணம் வரை வலிக்கும்
விரலால் அடித்து விடாதே
விடை தெரியாமல் போய்விடுவேன்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 19

முத்தமிடாத இதழ்
எதுவென்றேன்
உன் இதழ் என்றதும்
உதிர்ந்தது பொய் 

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 18

நிலவு வந்ததும்
ஒடி ஒளிந்து கொள்கிறது
அவளின்
அழகு முகம்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 24

அந்த பட்டாம் பூச்சி  என்ன விலை  வாங்கிக்கொள்கிறேன்  அந்த ஏழு நாட்களுக்கு பின்